83
Logitech MX Air mi

Logitech MX Air mi

83
SHARE

 

Logitech je predstavio Logitech MX Air Rechargeable Cordless mouse, univerzalni laserski mi¹ koji mo¾e da se koristi na stolu ili u vazduhu. Nalik naèinu na koji ljudi koriste daljinski upravljaè da kontroli¹u TV aparat, dok dr¾e MX Air mi¹, korisnici mogu da se raskomote i opuste istovremeno upravljajuæi raèunarom i u¾ivajuæi u multimedijalnim sadr¾ajima.
Kako bi obezbedio besprekornu upotrebu u vazduhu, novi mi¹ kombinuje tri va¾ne tehnologije – Freespace kontrolu pokreta; prepoznavanje pokreta i be¾iènu tehnologiju, pa korisnici mogu da prikazuju, selektuju i reprodukuju multimedijalne datoteke blagim pokretima zgloba ruke.


Napredna kontrola – Freespace i komande pokretima
Freespace tehnologija kontrole pokreta je osmi¹ljena kako bi obezbedila taènu i osetljivu navigaciju bez ogranièenja koja su nametala prethodna re¹enja upravljaèkih ureðaja koji su se koristili u vazduhu. Patentirana tehnologija je bazirana na MEMS (microelectromechanical systems) senzorima; DSP (digital signal processing) tehnologiji i RF (radio frequency) be¾iènoj tehnologiji. Ove kombinovane tehnologije omoguæavaju korisnicima da dr¾e mi¹ u bilo kom polo¾aju, upere ga u bilo kom smeru i u¾ivaju u savr¹enoj i intuitivnoj kontroli kursora na ekranu. Pored toga, sofisticirani algoritmi prave razliku izmeðu namernih i nenamernih pokreta ruke i veoma efikasno elimini¹u posledice ne¾eljenog laganog drhtanja ruku koje su karakteristiène za svakoga dok dr¾i ureðaj u vazduhu.

Komande koje se zadaju putem pokreta dodaju novi nivo sofisticiranosti MX Air mi¹u. Ukoliko ¾eli da promeni jaèinu reprodukcije, korisnik treba samo da pritisne “volume” taster na mi¹u i jednostavno pomeri ruku levo da pojaèa zvuk ili desno da ga sti¹a. Kod muzièkih aplikacija, mali kru¾ni pokret na desno aktivira komandu za preskakanje trenutne muzièke numere, dok kru¾enje u levo vr¹i ponavljanje prethodne pesme.
Na mestu gde se nalazi tradicionalni toèkiæ za skrolovanje, MX Air ima povr¹inu za skrol osetljivu na dodir. Pokret prstiju du¾ ove povr¹ine omoguæava upotrebu mehanizma za skrolovanje, koji pode¹ava brzinu u zavisnosti od brzine pokreta prstiju. Multimedijalne funkcije kao ¹to su ”Play/Pause”, ”Volume/Mute”, ”Back” i ”Select” su lako dostupne u vazduhu pritiskom palca na velike tastere sa narand¾astim pozadinskim osvetljenjem.

Dizajniran za vi¹estranu upotrebu
MX Air mi¹ karakteri¹e izuzetan dizajn, upotpunjen uglaèano-crnom, poluprovidnom povr¹inom na vrhu i podlogom srebrne boje uz elegantan i zaobljen oblik. Pa¾ljivo izvajan oblik obezbeðuje vi¹estranost, omoguæavajuæi korisnicima da ga komforno koriste kao stoni mi¹, sa rukom na njegovoj gornjoj povr¹ini, ili u vazduhu, prstima na donjoj strani i palcem preko tastera kojima se aktiviraju specijalne funkcije.
Punjivi MX Air mi¹ koristi Logitech 2.4 GHz digitalnu be¾iènu tehnologiju, koja omoguæava domet od 10 metara, a i malena baza za punjenje je elegantno dizajnirana. Uz svoj risiver koji radi na 2.4 GHz, MX Air mi¹ je lako povezati i koristiti bilo sa stonim ili prenosnim raèunarom. 

Cena i dostupnost
Logitech MX Air Rechargeable Cordless Air Mouse se oèekuje na tr¾i¹tima Evrope i SAD poèetkom avgusta. Preporuèena maloprodajna cena u Evropi æe iznositi 149.99 EUR. Vi¹e informacija o MX Air mi¹u mo¾ete dobiti ukoliko posetite www.logitech.com

Podelite vaš glas sa drugima!


ŠTA VI MISLITE O OVOME?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
SHARE
Prethodni članakGears of War potvr
Naredni članakPeter Moore pre

NEMA KOMENTARA

OSTAVI KOMENTAR

Vašu sliku možete dodati komentari preko ovog linka.