70
Zapo

Zapo

70
SHARE

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i EAR – Evropska agencija za rekonstrukciju (www.ear.europa.eu) koja u Srbiji rukovodi finansijskom pomoæi Evropske unije, prepoznali su vrednosti obuke i sertifikacije po ECDL – European Computer Driving Licence standardima i ukljuèile ih u projekat „Razvoj zdravstvenog informacionog sistema za osnovne zdravstvene i farmaceutske usluge u Srbiji“. Zdravstveni centar „Ju¾ni Banat“ Panèevo, pilot region projekta informatièke obuke u zdravstvenim centrima Srbije, prvi je „poligon“ za obuèavanje i sertifikaciju kadrova po ECDL programu. Prema saop¹tenju iz EAR-a naredni su predviðeni u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Ni¹u. Na taj naèin èini se va¾an korak pridru¾ivanja zdravstvenih usliga u Srbiji – tretmanu kakav postoji u ogromnoj porodici korisnika ECDL standarda u zdravstvenim institucijama Evrope i sveta.

Podizanje informatièke pismenosti i kori¹æenje raèunara u svakodnevnim poslovnim aktivnostima strategiski je interes EU za koji se okvirnim planom FP7 (period 2007-2010 god.) predviðaju ogromna finansijska sredstva. Danas 6. miliona graðana starog kontinenta veæ ima ECDL sertifikat, a narednih godina steæi æe ga jo¹ 20. miliona ljudi! Vlada Srbije pridru¾ila se evropskim trendovima ugraðujuæi ECDL u nedavno donesenu „Strategiju razvoja informacionog dru¹tva“ kojom su mnoga ministarstva zadu¾ena za hitnu akciju. “Razvoj zdravstvenog informacionog sistema za osnovne zdravstvene i farmaceutske usluge“ predstavlja jedan od „infostrukturnih“ projekata Ministarstva zdravlja kojima se postavlja temelj nacionalnog zdravstvenog informacionog sistema zasnovanog na evropskim standardima medicinske informatike. Delatnost ovog projekta odnosi se takoðe i na „utemeljavanje“ e-zdravlja, segmenta informacionog dru¹tva u zdravstvenom sektoru. Projekat finansira Evropska unija, preko Evropske Agencije za rekonstrukciju, a realizator projekta je danska firma „EuroHealth“ radeæi sa predstavnicima Ministarstva zdravlja, lokalnim ekspertima i relevantnim zdravstvenim institucijama. Uvoðenjem sistema elektronske zdravstvene dokumentacije u Srbiji (EZD) dobiæemo skup informacija o zdravlju i leèenju pojedinaènih pacijenata u elektronskoj formi u nacionalnom zdravstvenom sistemu (dr¾avnim i privatnim zdravstvenim ustanovama), kroz ceo ¾ivotni period. Ovakav skup podataka elementarno je namenjen pobolj¹anju procesa leèenja uz smanjenje administrativnih tro¹kova i dostupan je samo zdravstvenim radnicima koji uèestvuju u leèenju uz prethodnu saglasnost pacijenta. Stepen razvoja informaciono komunikacionih tehnologija, danas omoguæava brz uvid medicinskih struènjaka sa razlièitih lokacija u dokumentaciju pacijenta i hitno reagovanje. Sa druge strane, denominovani podaci ovakvog tipa su osnov nacionalne zdravstvene statistike, izvor podataka za indikatore javnog zdravlja, medicinu zasnovanu na dokazima, indikatore kvaliteta rada zdravstvenih ustanova itd., tj. jedan od va¾nih informacionih resursa zemlje. Definisanje nacionalnog sistema EZD odnosi se na standardizovan sadr¾aj koji omoguæava i kompatibilnost sa EU ¹to nas dugoroèno pribli¾ava „evropskoj porodici“.
Uvoðenje je otpoèelo pilot projektom u Panèevu, a njegovu evaluaciju, korekcije i uvoðenje u rad predviðeno je za jo¹ èetiri regionalna i nacionalnog centra u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Ni¹u.
Kljuèni faktor uspeha projekta je medicinska informatika, kombinovana sa pru¾anjem zdravstvenih usluga, generisanjem i razmenom poslovnih informacija kroz internet i informacione tehnologije. Rukovoðeni ovakvim razmi¹ljanjem odluèeno je da se bazni edukacioni segment realizuje kroz ECDL set kurseva kao UN i EU standard edukacije u tom domenu. Na zadnjoj konferenciji evropskog informatièkog obrazovanja (odr¾anoj 5-6 okt 2006 god u Solunu) istaknuti su izvanredni rezultati postignuti u zdravsvu Engleske, gde je u poslednje tri godine otvoreno èak 350 centara za medicinsku informatièku obuku kroz koje je ECDL kompjuetrsku sertifikaciju pro¹lo èak 120.000 medicinskih sestara i lekara. Ova dr¾ava planira da u narednom trogodi¹njem periodu jo¹ 800.000 zdrastvenih radnika proðe ECDL kurseve kako bi bili u stanju odgovoriti narasloj potrebi kori¹æenja novih informatièkih tehnologija u medicini. Slièna je situacija i u svim drugim evropskim dr¾avama, posebno: Norve¹koj, Finskoj, ©vedskj, Nemaèkoj, Austriji, Italiji, Grèkoj…
Edukacija koja je zapoèela 2. aprila u zdravstvenom centru „Ju¾ni Banat“ – Panèevo obuhvatila je 50 polaznika, odnosno 15 lekara i 35 medicinskih tehnièara. Posle 30 radnih dana intenzivne obuke imaæemo zadovoljstvo da objavimo prve ECDL sertifikate u zdravstvu Srbije kao na¹ prvi korak ka ciljevima EZD. Prema reèima gosp. Vladana Stevanoviæa, direktora ECDL test centra „EBC“ iz Beograda, koji izvodi obuku „za 50 % polaznika ovo je prvi susret sa informaciono komunikacionim tehnologijama, 60% nije imalo svoj e-mail ili internet prikljuèak, a za sve njih ovo je i prvi sistematizovan pristup informatièkoj obuci“. Svim polaznicima su otvoreni nalozi za on-line ve¾banje na Internetu, dobili su ECDL indekse za upis polo¾enih ispita-testova i odgovarajuæu literaturu ¹tampanu od strane ECDL test centra “Integra”. U toku nastave kombinuju se predavanja sa praktiènim ve¾bama na raèunaru i on-line ve¾banjem, ¹to predstavlja veoma efikasan sistem uèenja.
„Zapa¾eno je da su zaposleni u Zdravstvenom centru ’’Ju¾ni Banat’’ Panèevo veoma dobro prepoznali vrednost donirane obuke a nivo prisutnosti na kursevima je 100% i pored obaveze polaznika da redovno uèestvuju u svojim svakodnevnim radnim aktivnostima“ – istakao je Dr Milan Kovijaniæ, Regionalni koordinator projekta, Zdravstveni centar ’’Ju¾ni Banat’’ Panèevo.

NEMA KOMENTARA

OSTAVI KOMENTAR

Vašu sliku možete dodati komentari preko ovog linka.