39
Hands-free vo

Hands-free vo

39
SHARE

Ako ne ¾elite da platite kaznu zbog kori¹æenja mobilnog telefona za volanom, nabavite FreeDrive.

Kada vidite nekog da ¹eta ulicom i “prièa sam sa sobom”, to ne mora odmah da znaèi da je lud – mo¾da koristi hands-free ureðaj za mobilni telefon. Meðutim, razgovor u toku vo¾nje automobilom, dok jednom rukom dr¾ite mobilni telefon, zaista jeste prava ludost, a odnedavno je to i saobraæajni prekr¹aj, koji vas mo¾e ko¹tati i vi¹e od hiljadu dinara. Da biste izbegli ovu neprijatnost i pre svega uticali na sopstvenu bezbednost i bezbednost drugih uèesnika u saobraæaju, nabavljanje hands-free opreme je apsolutno neophodno, pogotovo ako “va¹ ¾ivot zavisi od telefoniranja” i pritom ste poslom vezani za auto.

Zanimljivo re¹enje nam je predstavio Microstar, sa svojim novim proizvodom Free Drive FD 100. Ime Free Drive je u potpunosti opravdano – ne samo da su vam ruke osloboðene dr¾anja mobilnog telefona, nego æete biti li¹eni i kablova, koji èesto prave probleme. Naime, FD 100 je ureðaj koji be¾ièno komunicira sa mobilnim telefonom pomoæu ¹iroko rasprostranjene Bluetooth tehnologije. Nabavka ovakvog ureðaja, naravno, ima smisla samo ako va¹ mobilni telefon podr¾ava Bluetooth; meðutim, imajuæi u vidu da je ovo standard kod svih iole “ozbiljnih” modela telefona, ovo ne bi trebalo da predstavlja veliki problem.

Instalacija ureðaja je krajnje jednostavna. Prikljuèite FD 100 na mesto u automobilu predviðeno za upaljaè za cigarete, odakle æe se on napajati strujom, a potom sa ureðajem spojite prilo¾eni kabl za mikrofon. Sada je potrebno izvr¹iti PAIR-ovanje ureðaja, kako bi oni mogli meðusobno komunicirati preko Bluetootha (Class II). Pritisnite taster na ureðaju, a na va¹em mobilnom telefonu pronaðite MSI BTCK audio device. Nakon uno¹enja ¹ifre 1234 sve æe profunkcionisati i razgovor mo¾e da poène.

Preko ugraðenog zvuènika, koji je odlièno prilagoðen govoru i pritom se mo¾e pojaèavati i sti¹avati, èuæete va¹eg sagovornika, a mikrofon æete postaviti onako kako vama najvi¹e odgovara. Pohvalno je to ¹to je MSI prilo¾io tri razlièita dr¾aèa, pa tako mikrofon mo¾ete zakaèiti za va¹ rever, prièvrstiti ga za volan ili na neku ravnu povr¹inu. Mikrofon pru¾a jasan zvuk, a glas je razgovetan, tako da neæe biti nikakvih problema u komunikaciji.

Ono ¹to æe nekima mo¾da zasmetati, pored ne tako niske cene, jeste i odsustvo privatnosti pri razgovoru dok se u kolima vozi vi¹e osoba. Naime, ono ¹to èujete vi, kao sagovornik, preko zvuènika æe èuti i svi ostali putnici u automobilu. Re¹enje je kupovina vate za u¹i ili nabavka neke druge vrste hands-free opreme.

Info

MSI Free Drive FD 100
Cena: 66 €
Kontakt: PiN Computers
Web: www.pinsoft.com

Podelite vaš glas sa drugima!


ŠTA VI MISLITE O OVOME?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
SHARE
Prethodni članakGuild Wars u 3 miliona kopija
Naredni članakPlayStation 2 Pink

NEMA KOMENTARA

OSTAVI KOMENTAR

Vašu sliku možete dodati komentari preko ovog linka.